Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci i rodziny


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
tel.: (+48) 22 568 91 00
fax: (+48) 22 864 59 52
e-mail: sekretariat@opsbielany.waw.pl
www: http://www.opsbielany.waw.pl
dyrektor: Ewa Flaszyńska
Ośrodek proponuje następujące formy pomocy:
 • pomoc materialną wynikającą z ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wypłatę zaliczki alimentacyjnej wynikającą z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • pomoc w naturze zwłaszcza w formie posiłku dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych i starszych,
 • pomoc usługową w domu dla osób starszych, niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie,
 • rehabilitację społeczną i fizyczną w placówkach oparcia społecznego dla seniorów, osób niepełnosprawnych i młodzieży,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, dotyczące uzależnień,
 • mediacje w konfliktach rodzinnych,
 • pomoc ofiarom przemocy,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • pomoc wolontarystyczną,
 • udostępnianie i finansowanie programów profilaktycznych dla społeczności lokalnej.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00