Facebook Facebook Instagram Youtube

Olszyna


Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy pod nazwą „Olszyna” został utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pod nazwą „Olszyna” (Dziennik Urzędowy województwa warszawskiego Nr 12, poz 125, z 26 maja 1994 r.).

Kompleks leśny „Olszyna” o powierzchni 2,23 ha, położony jest w Warszawie pomiędzy ulicami Gąbińską, Duracza, Broniewskiego i Al. Armii Krajowej.

Został utworzony w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych olesu kępowego powstałego w niecce nieistniejącej już rzeki Rudawki. Brzegi istniejących w parku sztucznych rowów porośnięte są roślinnością o składzie gatunkowym nawiązującym do antropogenicznych układów łąk wilgotnych. Wzdłuż ścieżek i chodników występują trawy, takie jak: wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, mniszek pospolity czy koniczyna biała. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, podobnie jak zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie, stanowi ewenement i w pełni zasługuje na ochronę.

Dlatego podejmowane są działania mające na celu odtworzenie warunków siedliskowych poprzez podniesienie lustra wody w okresie wiosennym i jesiennym. Obejmują one również obszar tzw. „małego stawu” przy Trasie Toruńskiej. Skutkiem tego będzie podniesienie lustra wody inicjujące wykształcenie się na tym obszarze typowego olsu oraz roślinności szuwarowej. Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie antropopresji na tym terenie poprzez wyznaczanie i utrzymywanie ścieżek spacerowych.

(na podstawie tekstu mgr inż. Grzegorza Bistuły-Prószyńskiego, Warszawska Przyroda, Obszary i obiekty chronione, BOŚ, 2005)