Facebook Facebook Instagram Youtube

Przy Lesie Młocińskim


Użytek ekologiczny „Przy Lesie Młocińskim” został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie „Przy Lesie Młocińskim” (Dziennik Urzędowy województwa mazowieckiego Nr 188, poz. 4305 z dnia 17 lipca 2002 r.).


Użytek ekologiczny „Przy Lesie Młocińskim” posiada w Rejestrze Wojewody ID nr 620. Obejmuje pozostałość ekosystemu łąkowo-leśnego z kępami drzew i krzewów, o powierzchni 4,82 ha i wchodzi w skład miejskiego kompleksu leśnego „Las Młociński”. Wokół użytku ekologicznego utworzono otulinę, którą stanowi zewnętrzny, bezpośrednio przylegający do granic zespołu, pas terenu o szerokości 100 m. Celem utworzenia użytku "Przy Lesie Młocińskim" było zachowanie śródleśnej łąki przylegającej do wilgotnych lasów łęgowych, wiązowo-jesionowych i pozostałości dawnych, bardziej wilgotnych łęgów dolinkowych, przykorytowych zbiorowisk topolowo-wierzbowych.

  file.php?id=335

Zdjęcia z lasu

Użytek jest położony na glebach o charakterze mad rzecznych właściwych. Łąka wraz z kołowymi kępami roślinności leśnej stwarza doskonałe warunki lęgowe dla ptactwa. Zobaczyć tu można np. pliszkę żółtą, świergotki, czy pierwiosnka.

W okresie wiosennym spotyka się liczne gatunki płazów, które na terenie sąsiadującym z użytkiem znajdują dogodne miejsca do rozrodu.W okresie zimowym na skraju łąki można obserwować sarny, a nawet dziki, które wychodzą w poszukiwaniu pokarmu. Zwierzęta te przemieszczają się wzdłuż doliny Wisły i łąkę traktują jako swoistego rodzaju naturalny „paśnik”. W sąsiedztwie użytku ekologicznego znajduje się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, która przybliża walory przyrodnicze samego użytku ekologicznego jak i całego kompleksu Las Młociński.

(na podstawie tekstu mgr inż. Grzegorza Bistuły-Prószyńskiego, Warszawska Przyroda, Obszary i obiekty chronione, BOŚ, 2005)