Facebook Facebook Instagram Youtube

Uchwała Nr XLVII/1470/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Topoli czarnej ul. Rudzka


Topola czarna o obw. pnia 710 cm zlokalizowana w pasie drogowym ul. Rudzkiej, na wysokości nr 18, Uchwałą Nr 489/XIII/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z 13. 06. 1997 r. uznana była za pomnik przyrody. 5. 02. 2009 r. podjęta została Uchwała Nr XLVII/1470/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przedmiotowego drzewa „..z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego wobec bardzo złego stanu zdrowotnego drzewa.”

Na temat stanu przedmiotowej topoli czarnej wykonana została Ekspertyza dendrologiczna z 21 września 2008 r.

W opisie drzewa wskazano między innymi, że rośnie ono w odległości ok. 0,5 m od jezdni ul. Rudzkiej, o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Po drugiej stronie ulicy usytuowany jest parking. Chodnik ułożono łukiem, by ominąć pień drzewa. Korona topoli czarnej była silnie zredukowana. Pień jest wypróchniały. Pozostała zdrowa ścianka jest minimalna. W pniu istnieje 7 otworów. W niektórych są resztki betonowych plomb.

W ekspertyzie wskazano, że topola czarna wykazywała dobre przyrosty pędów na długość i regenerowała koronę, ale na grubość drzewo przyrastało minimalnie. Wewnątrz silnie wypróchniałego pnia uwidoczniły się objawy intensywnie postępującej brunatnej zgnilizny drewna oraz licznie rozwijające się grzyby.

Topola czarna (ze względu na swoją lokalizację) nie posiada osłony przeciwwietrznej. Drzewo może być przeciążone wiatrem skierowanym od Skarpy Warszawskiej. Jest to bardzo istotny czynnik w szacowaniu zagrożenia otoczenia przez drzewo. W Ekspertyzie dendrologicznej podkreślono także, iż wytrzymałość pnia jest niedostateczna, a stabilność w gruncie niewielka.

W otoczeniu drzewa nie ma potrzebnej przestrzeni dla założenia odciągów i podparcia drzewa. We wnioskach Ekspertyzy dendrologicznej wskazano, że topola czarna stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ze względu na powyższe drzewo powinno zostać usunięte.

Na wniosek Zarządu Oczyszczania Miasta, utrzymującego zieleń w pasie drogowym ul. Rudzkiej, wydana została Decyzja nr 45/2009 z 23 kwietnia 2009 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na usunięcie przedmiotowego drzewa.