Facebook Facebook Instagram Youtube

Numery kont bankowych


Bank Handlowy w Warszawie SA prowadzi obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawy.
 

 • 69 1030 1508 0000 0005 5002 2001 (konto dochodów)
  wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Od 01.01.2010 roku każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz każdy użytkownik wieczysty ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego (inny dla podatku i inny dla opłaty za użytkowanie wieczyste).

  Wpłaty z tytułu podatków osoby fizyczne powinny wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach wymiarowych. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym.

  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu prosimy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych, które mogą uzyskać Państwo w Wydziale Budżetowo-Księgowym.

 

 • 53 1030 1508 0000 0005 5002 2192
  wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK)
  W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer indywidualny nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu) nie było możliwe, opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
  Aby uiścić opłatę należy:
  • podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
  • w tytule opłaty wpisywać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.

 

 • 50 1030 1508 0000 0005 5002 2052
  wpłaty z tytułu opłat skarbowych - w tym opłaty za: pozwolenie na budowę, pełnomocnictwo, poświadczenie za zgodność z oryginałem, zaświadczenia, rejestracja VAT-R
   
 • 19 1030 1508 0000 0005 5002 2125
  opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne) prawo jazdy, opłaty ewidencyjne - CEPIK
   
 • 72 1030 1508 0000 0005 5002 2044
  wpłaty z tytułu wadiów, depozytów, zabezpieczenia umów
   
 • 94 1030 1508 0000 0005 5002 2133
  opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności
   
 • 70 1030 1508 0000 0005 5000 4135
  opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów
   
 • 72 1030 1508 0000 0005 5002 2141
  opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
   
 • 97 1030 1508 0000 0005 5002 2176
  zwroty zasiłków rodzinnych
   
 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 4151
  opłaty geodezyjne i kartograficzne