Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


8 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 13 kwietnia  2021 r. (wtorek) o godz. 1700

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zaopiniowania sprawozdania
    z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
    m.st. Warszawy za rok 2020 (Druk Nr 186.01).
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                             Przewodniczący

                                                                                                     Komisji Budżetu i Inwestycji
                                                                                                   Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                         Marcin Włodarczyk

 

 

Zaproszeni goście

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. Dyrektora ZGN Bielany

 [1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).