Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


29 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólnie z Komisją Budżetu i Inwestycji; Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 5 maja 2021 r. (środa) o godz.17.00

(wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji; Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 24 lutego 2021r.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 193.01) w zakresie oświaty.
5.    Sprawy różne, korespondencja.
6.    Zakończenie posiedzenia Komisji.             

 

    

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Ilona Popławska

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska – Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: