Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


5 grudnia 2017
XLI Sesja Rady Dzielnicy Bielany

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz. U. z 2015, poz. 1438) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794) zwołuję na dzień 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.30 XLI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Obrady  Sesji odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk) w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi Pani J. C. z dnia 02.01.2017 r., na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 346.01)
  2. zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 341.01)
  3. działalności instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 348.01)
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

Pliki do pobrania: