Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


28 grudnia 2018
Użytkowanie wieczyste gruntów - przekształcenia od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 01.01.2019 r.:

  • Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów
  • Przekształceniu podlegają tylko grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi
  • Każda osoba jest zobowiązana do wniesienia opłaty w dotychczasowej wysokości

Najczęściej zadawane pytania:

Co muszę zrobić, żeby stać się właścicielem lub współwłaścicielem gruntu?
Nie musisz nic robić. Do przekształcenia dochodzi z mocy prawa. Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie, od 1 stycznia 2019 roku jesteś jego właścicielem. W ciągu 12 miesięcy otrzymasz z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wraz z informacjami na temat związanych z nim opłat.

Co mam zrobić, żeby skorzystać z 98-procentowej bonifikaty?
Poczekaj na zaświadczenie będące potwierdzeniem przekształcenia. Będzie ono zawierać informacje o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej z bonifikatą.

Co stanie się z postępowaniami wszczętymi na wniosek użytkowników wieczystych w trybie ustawy z 29 lipca 2005 roku?
Postępowania te zostaną umorzone, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, nie złożą do 31 marca 2019 roku oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania w dotychczasowym trybie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Przekształcenie użytkowania wieczystego z 98-procentową bonifikatą

Warszawiacy otrzymają zaświadczenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów