Facebook Facebook Instagram Youtube

Darmowa pomoc prawna


Mieszkańcy Warszawy mogą już od wielu lat korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą  w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to realizują powiaty i tak jak Warszawa – miasta na prawach powiatu. W samej Warszawie funkcjonują 24 punkty, w których pomoc prawna udzielana jest osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, kombatantom, weteranom, osobom, które ukończyły 65 rok życia lub nie ukończyły 26 lat, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Na Bielanach taki punkt działa w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00,
pokój nr 183, piętro I, tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42183.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 318) nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobie uprawnionej osobiście – w punkcie, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość. Porady prawne nie są udzielane telefonicznie, mailowo, itp.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 1. Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 38, 1985, 1428 i 1292) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 2. Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 1428), 
 3. Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276), 
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.  poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138), 
 5. Która nie ukończyła 26 lat,
 6. Która ukończyła 65 lat,
 7. Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. Która jest w ciąży.

Potwierdzenie uprawnień do nieodpłatnej pomocy prawnej
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje odpowiednio przez:

 1. Przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
  z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia
  24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. Złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
 7. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 i 7.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczone są na stronach internetowych: