Wydziały Urzędu

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
Naczelnik Paweł Sondij
tel.: (+48) 22 373 33 88
e-mail:
ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 373 33 29, 22 373 33 30, 22 373 33 31
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego;

2) monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;

3) badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;

4) ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 1, oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;

5) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

6) wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów;

7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;

8) bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych;

9) wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;

10) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy - rocznych i wieloletnich;

11) przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta;

12) sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego, wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;

13) sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

14) opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym), dotyczącej zadań inwestycyjnych, ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;

15) współpraca z właściwymi biurami Urzędu (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych;

16) monitorowanie zadań i inwestycji Dzielnicy realizowanych przez podmioty wykonujące zadania inwestycyjne;

17) podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;

18) badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej, w zakresie systemów wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego, z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;

19) sprawy miejsc pamięci narodowej, a w szczególności:
a) opieka i ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
b) prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
c) występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy;

20) inne sprawy określone w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom Wydziału.